کلکتور طرح ساده

کلکتور طرح ساده

توضیح کوتاه

 • سایز 1/2*3/4         سه انشعابی : کد 30301102
 • سایز 1/2*3/4         چهار انشعابی: کد 30301103
 • سایز 1/2*1            دو انشعابی : کد 30301111
 • سایز 1/2*1            سه انشعابی : کد 30301112
 • سایز 1/2*1            چهار انشعابی : کد 30301113
 • سایز 1/2*1            پنج انشعابی : کد 30301114
 • سایز 1/2*1            شش انشعابی : کد 30301115
 • سایز 1/2*1            هفت انشعابی : کد 30301116
 • سایز 1/2*1            هشت انشعابی : کد 30301117
 • سایز 1/2*1            نه انشعابی : کد 30301118
 • سایز 1/2*1/4و1     پنج انشعابی :کد 30311122
 • سایز 1/2*1/4و1     شش انشعابی  : کد 30311123
 • سایز 1/2*1/4و1     هفت انشعابی  : کد 30311124
 • سایز 1/2*1/4و1     هشت انشعابی : کد 30311125
 • سایز 1/2*1/4و1     نه انشعابی : کد 30311126
 • سایز 1/2*1/4و1     ده انشعابی: کد 30311127
 • سایز 1/2*1/4و1     یازده  انشعابی : کد 30301128
 • سایز 1/2*1/4و1     دوازده انشعابی : کد 30301129

قیمت کالا

جهت خرید محصول بر روی گزینه مشاوره تلفنی کلیک کنید

تماس و ارسال پیام جهت خرید