منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

شرکت آرین بسپار زنده رود

 

این منشور به منزله اشاعه فرهنگ اسلامی و ارزش های انسانی در شرکت آرین بسپار زنده رود و نهادینه کردن ابعاد آن در اندیشه و عمل کارمندان تدوین گردیده است. با اطلاع اینکه کارمندان به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی ، تمامی تلاش و همت خود را بر مبنای تحقق اهداف کلان مدیریت و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان بکار میگیرند، اصول و قواعد اخلاقی ذیل ارائه می گردند.

v       درک صحیح از اهداف سازمان و تلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن

v       وفاداری و تعهد به انجام صحیح وظایف و مسئولیت ها در تحقق اهداف و ماموریت سازمان

v       رعایت قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق

v       آشنایی با وظایف و مسئولیت های شغلی خود

v      احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان خود

v       استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی

v       رعایت راز داری و محرمانگی اسناد و اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی

v       ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب

v      راهنمایی و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان در زمان مناسب

v       حفظ احترام و اعتماد در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد

v       عدم استفاده از موقعیت شغلی ، جایگاه و اختیارات سازمانی خود در جهت منافع شخصی یا گروه خاص

v       بکارگیری و استفاده از تمام مهارت و دانش و تخصص خود برای انجام بهینه فعالیت ها

v       انجام فعالیت ها براساس دستورالعمل و روش مستند و مشخص نه براساس سلیقه کارمندان یا مدیران

v       پرهیز از شایعه پردازی ،تهمت ، غیبت ، خبر چینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف کند.

v       استفاده و استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند.

v       استفاده مطلوب از تجهیزات ایمنی و حفاظ فردی

v       جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان

                                            

با آرزوی توفیق روزافزون

مدیر عامل شرکت آرین بسپار زنده رود

تیمور حاجی میرزا علیان