حضور در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان – شیراز99