گالری تصاویر

بازدید مدرسین و مربیان اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان

بازدید مدیران و سرپرستان فنی و تاسیسات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

بازدید مهندسین تاسیسات و مکانیک سازمان نظام مهندسی استان قم 

بازدید مهندسین تاسیسات ومکانیک سازمان نظام مهندسی استان قزوین

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 97

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 96

همایش مهندسین تاسیسات مکانیک

همایش مهندسین تاسیسات استان تهران

نمایشگاه حرارتی برودتی و سیستم های تهویه- تبریز 99

حضور در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان – شیراز99