سرپرست خرید داخلی و خارجی

-مهندس آرمان حاجی میرزا علیان (عضو هیئت مدیره و سرپرست خرید داخلی وخارجی)

 -فارغ التحصیل رشته مهندسی برق و مخابرات 

-دارای گواهینامه کنترل و بالانس تولید از مرکز تحقیقات صنعتی ایران 

-دارای گواهینامه مدیریت خرید پیشرفته و بازرگانی خارجی از مرکز تحقیقات صنعتی ایران

-دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل از مرکز تحقیقات صنعتی ایران

آدرس ایمیل: PRU@ARIANPIPE.COM