مدیر مالی اداری

 

علی حیدری (مدیر مالی اداری)

-حسابدار شرکت پیمانکاری حمید بشیری

-حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مجریان پویا

– مدیر مالی واداری شرکت آرین بسپار زنده رود

آدرس ایمیل: FIN@ARIANPIPE.COM