مدیر روابط عمومی

 

جناب آقای مهندس محمد ممیز

-فارغ اتحصیل رشته مهندسی معماری گرایش مرمت بناهای تاریخی

-مسئول روابط عمومی شرکت بهین کاران تجارت

– مدیر روابط عمومی شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان

– مشاور تبلیغات و برند سازی

– دارای گواهینامه آموزشی مدیران روابط عمومی از مرکزآموزش و تحقیقات صنعتی ایران

– مسئول ایمنی فنی شرکت آرین بسپارزنده رود(آرین پایپ)

– نماینده مدیریت در کیفیت و مسئول شرکت آرین بسپار زنده رود( آرین پایپ)

– مدیر روابط عمومی شرکت آرین بسپار زنده رود (آرین پایپ)

آدرس ایمیل: PUR@ARIANPIPE.COM